HMS-ARBEID

Et godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og jobbe aktivit for et helsefremmende arbeidsmiljø.


I arbeidmiljøloven stilles det ulike krav til arbeidsmiljøet; blant annet krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.


Kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter, men omfanget vil variere avhenging av hvilken type bedrift du har.


Vågan HMS bistår medlemsbedriftene våre med HMS-arbeid gjennom følgende tjenestetilbud: 

Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet

Bedriftshelsetjenesten tilbyr standardiserte og forskningsbaserte verktøy for kartlegging av psykologiske og sosiale faktorer i arbeidet. Vi måler faktorer på oppgave-, individ-, og organisasjonsnivå, inkludert dimensjoner som har betydning for helse og trivsel.


Arbeidsmiljøloven krever at faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og sikkerhet, skal kartlegges. Vårt mål er å bidra til å skape sunne og bærekraftige arbeidsplasser, som sikrer et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. Ta kontakt dersom dere er interessert i å vite mer om våre kartleggingsverktøy, eller hvordan dialogbaserte prosesser fungerer.


Vi tilpasser kartleggingen ut ifra størrelse og behov til bedriften.

Sykefraværs-oppfølging

 Vågan HMS deltar gjerne på dialogmøter som en nøytral tredjepart. Vi kan også fungere som en god støttespiller for arbeidsgiver i tilretteleggeings. og oppfølgingsarbeidet. 

Internkontroll

Ifølge internkontrollforskriften plikter arbeidsgiver å sørge for systematisk oppfølging av krav i relgelverket. Internkontroll skal sikre at problemer oppdages i og tas hånd om i tide, og skal fungere som et ledd i bedriftens kvalitetssikring.


Vågan HMS bistår sine medlemsbedrifter med


Hjelp til oppbygging av internkontroll/HMS-system.


Årlig gjennomgang/revisjon av bedriftens HMS-system. 

Kartlegging av det fysiske arbeidsmiljø

Vernerunde er det mest brukte verktøyet for kartlegging av det fysiske arbeidsmiljø. Vi tilbyr alle våre medlemsbedrifter å delta på vernerunde minst en gang årlig. 


I tillegg tilbyr vi bistand ved kartlegging av blant annet


  • Støy
  • Ergonomiske forhold
  • inneklima
  • vibrasjoner

Risikovurderinger

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle virksomheter skal vudere risiko og gjennomføre nødvednige tiltak for å redusere denne. 


Det er en av våre viktigste oppagver som bedriftshelsetjeneste å bistå medlemsbedriftene våre med arbeidet i å gjøre gode risikovurderinger.